Základní škola Jáchymov

Naše Základní škola Marie Curie-Sklodowské a mateřská škola Jáchymov je jediným integrovaným vzdělávacím zařízením města Jáchymov. V současné době sdružuje sedm organizačních součástí – základní školu, mateřskou školu, školní družinu, školní klub, školní jídelnu, školní výdejnu a zařízení pro další vzdělávání pedagogických pracovníků.

Základní škola Jáchymov

O naší škole

Hlavní budova školy byla uvedena do provozu před šedesáti lety
a v posledních sedmi letech prošla (a stále ještě prochází) rozsáhlými rekonstrukcemi. Dokončeny jsou kompletní rekonstrukce všech rozvodů, prostory jsou vybaveny novým nábytkem, keramickými tabulemi a řada učeben nejmodernějšími prvky didaktické techniky. V současné době patří naše škola mezi velmi úspěšné školy regionálního školství Karlovarského kraje.

Vzhledem ke skutečnosti, že se škola nachází ve vyloučené lokalitě, je naše orientace na inkluzivní vzdělávání logická.
Ve strategickém plánu rozvoje jsou stanoveny naše základní priority – vedle inkluzivního vzdělávání tak klademe důraz
na rozvoj kompetencí v oblasti informačních technologií
a čtenářské gramotnosti, podporu logopedické a protidrogové prevence a rozvoj etické výchovy.

Proč jsme se do projektu zapojili?

Základním impulsem byla snaha vyzkoušet si naprosto novou technologii dotykových zařízení, která v současné době představují jeden z nejprogresivnějších trendů zavádění digitálních technologií do výuky. Škola sice disponuje plně vybavenou učebnou výpočetní techniky, tablety jsme však zatím neměli možnost používat. Vstupem do projektu se vytváří podmínky pro širší zapojení žáků do práce s informačními technologiemi. Díky softwarovému řešení je zde totiž široké pole využitelnosti prakticky ve všech předmětech.

Od projektu očekáváme, že naši žáci získají hlubší vztah
k přírodovědným předmětům, ve kterých najdou tablety široké využití. Dále věříme, že tablety povedou žáky k podstatně větší míře samostatnosti při řešení úkolů a sběru dat. V neposlední řadě se nemalá část pedagogů II. stupně naučí využívat tablety přímo ve výuce.

Základní škola Jáchymov
Husova 992
362 51 Jáchymov
Telefon:

+420 353 811 505

E-mail:

skola@zsjachymov.cz

Web:

www.zsjachymov.cz